Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace: 12. června 2023

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují naše zásady a postupy týkající se shromažďování, používání a zpřístupňování vašich údajů při používání služby a informují vás o vašich právech na ochranu soukromí a o tom, jak vás zákony chrání. Vaše osobní údaje používáme k poskytování a zlepšování služby. Používáním služby souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Výklad a definice

Výklad
Slova, jejichž počáteční písmeno je velké, mají význam definovaný za následujících podmínek. Následující definice musí mít stejný význam bez ohledu na to, zda se vyskytují v jednotném nebo množném čísle.

Definice
Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů:

 • Účet znamená jedinečný účet vytvořený pro vás pro přístup k naší službě nebo částem naší služby.

 • Aplikace znamená software s názvem VISI poskytovaný společností, který si stáhnete do jakéhokoli elektronického zařízení.

 • Společnost (v této smlouvě označované buď jako „společnost“, „my“, „nás“ nebo „naše“) se vztahuje na společnost ConWare solutions s.r.o., Vratimovská 624/11 , Ostrava, 718 00.

 • Země odkazuje na: Česko

 • Zařízení znamená jakékoli zařízení, které má přístup ke Službě, jako je počítač, mobilní telefon nebo digitální tablet.

 • Osobní údaje jsou jakékoli informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné osoby.

 • Služba označuje aplikaci.

 • Poskytovatel služeb znamená jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu, která zpracovává údaje jménem společnosti. Týká se společností třetích stran nebo jednotlivců zaměstnaných Společností, aby zprostředkovávali Službu, poskytovali Službu jménem Společnosti, poskytovali služby související se Službou nebo pomáhali Společnosti analyzovat, jak se Služba používá.

 • Údaje o používání označují údaje shromažďované automaticky, buď generované používáním služby, nebo ze samotné infrastruktury služby (například doba trvání návštěvy stránky).

 • Vy znamená jednotlivce, který přistupuje ke Službě nebo ji používá, případně společnost či jiný právní subjekt, jehož jménem tato osoba ke Službě přistupuje nebo ji používá.

Shromažďování a používání vašich osobních údajů

Typy shromažďovaných dat:
Osobní údaje:
Při používání naší služby vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní údaje, které lze použít k tomu, abychom vás kontaktovali nebo identifikovali. Mezi osobní identifikační údaje patří:

 • E-mailová adresa

 • Jméno a příjmení

Údaje o využití
Údaje o používání se shromažďují automaticky při používání služby.

Údaje o používání mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho zařízení (např. IP adresa), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky naší služby, které navštívíte, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách , jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostická data.

Když ke Službě přistupujete z mobilního zařízení nebo prostřednictvím mobilního zařízení, můžeme automaticky shromažďovat určité informace, včetně, ale nikoli výhradně, typu používaného mobilního zařízení, jedinečného ID vašeho mobilního zařízení, IP adresy vašeho mobilního zařízení , váš mobilní operační systém, typ mobilního internetového prohlížeče, který používáte, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostická data.

Můžeme také shromažďovat informace, které váš prohlížeč odešle, kdykoli navštívíte naši Službu nebo když ke Službě přistupujete z mobilního zařízení nebo prostřednictvím mobilního zařízení.

Informace shromážděné při používání aplikace
Při používání naší aplikace, abychom mohli poskytovat plnou funkčnost naší aplikace, můžeme s vaším předchozím svolením shromažďovat:

 • Obrázky z fotoaparátu vašeho zařízení a obrázky nebo soubory PDF z vašeho zařízení

K poskytování funkcí naší služby používáme obrázky a soubory PDF. Soubory, které vyberete a nahrajete, budou nahrány na servery společnosti a/nebo na server poskytovatele služeb, nebo mohou být jednoduše uloženy na vašem zařízení.

Přístup k těmto informacím můžete kdykoli povolit nebo zakázat prostřednictvím nastavení vašeho zařízení.

Použití vašich osobních údajů
Společnost může používat osobní údaje pro následující účely:

 • Poskytování a udržování naší služby, včetně sledování používání naší služby.

 • Správu vašeho účtu: ke zřízení vaší registrace jako uživatele služby. Osobní údaje, které poskytnete, vám mohou poskytnout přístup k různým funkcím Služby, které máte jako registrovaný uživatel k dispozici.

 • Pro plnění smlouvy: vývoj, dodržování a plnění kupní smlouvy na produkty, položky, nebo služby, které jste zakoupili, nebo jakékoli jiné smlouvy s námi prostřednictvím služby.

 • Kontaktování: Chceme-li vás kontaktovat e-mailem nebo jinými ekvivalentními formami elektronické komunikace, jako jsou notifikace, týkající se aktualizací, nebo informativní komunikace související s funkcemi, produkty nebo smluvními službami, včetně aktualizací zabezpečení, pokud je to nutné, nebo přiměřené pro jejich implementaci.

 • Abychom vám poskytovali novinky: speciální nabídky a obecné informace o dalším zboží, službách a událostech, které nabízíme, a které jsou podobné těm, které jste si již zakoupili, nebo na které jste se dotazovali, pokud jste se nerozhodli nepřijímat takové informace.

 • Správa vašich požadavků: Záznam a správa vašich požadavků na nás.

 • Pro jiné účely: Vaše informace můžeme použít k jiným účelům, jako je analýza dat, identifikace trendů používání, určování účinnosti našich propagačních kampaní a hodnocení a zlepšování našich služeb.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet v následujících situacích:

 • S poskytovateli služeb: Vaše osobní údaje můžeme sdílet s poskytovateli služeb za účelem sledování a analýzy používání naší služby, abychom vás mohli kontaktovat.

 • Pro převody podniků: Vaše osobní údaje můžeme sdílet, nebo převádět v souvislosti s jakoukoli fúzí, prodejem aktiv společnosti, financováním, nebo akvizicí celého, nebo části našeho podnikání jinou společnosti.

 • S přidruženými společnostmi: Vaše informace můžeme sdílet s našimi přidruženými společnostmi, v takovém případě budeme od těchto přidružených společností vyžadovat, aby dodržovaly tyto zásady ochrany osobních údajů. Přidružené společnosti zahrnují naši mateřskou společnost a jakékoli další dceřiné společnosti, partnery ve společném podniku, nebo jiné společnosti, které kontrolujeme, nebo které jsou pod společnou kontrolou s námi.

 • S ostatními uživateli: když sdílíte osobní údaje, nebo jinak komunikujete ve veřejných prostorách s jinými uživateli, mohou být tyto informace zobrazeny všem uživatelům a mohou být veřejně distribuovány mimo.

 • S vaším souhlasem: Vaše osobní údaje můžeme s vaším souhlasem zpřístupnit pro jakýkoli jiný účel.

Uchovávání vašich osobních údajů
Společnost bude uchovávat vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely stanovené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje budeme uchovávat a používat v rozsahu nezbytném pro splnění našich zákonných povinností (například pokud jsme povinni uchovávat vaše údaje v souladu s platnými zákony), řešení sporů a prosazování našich právních dohod a zásad.

Společnost bude také uchovávat údaje o použití pro účely interní analýzy. Údaje o používání jsou obecně uchovávány po kratší dobu, s výjimkou případů, kdy jsou tyto údaje používány k posílení zabezpečení, nebo ke zlepšení funkčnosti naší služby, nebo kdy jsme ze zákona povinni uchovávat tyto údaje po delší časové období.

Přenos vašich osobních údajů
Vaše údaje, včetně Osobních údajů, jsou zpracovávány v provozních kancelářích Společnosti a na jakýchkoli dalších místech, kde se nacházejí strany zúčastněné na zpracování. Znamená to, že tyto informace mohou být přeneseny – a udržovány na – počítačích umístěných mimo váš stát, provincii, zemi, nebo jinou vládní jurisdikci, kde se zákony na ochranu dat mohou lišit od zákonů vaší jurisdikce.

Váš souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů následovaný odesláním takových informací představuje váš souhlas s tímto převodem.

Společnost učiní veškerá přiměřeně nezbytná opatření, aby zajistila, že s vašimi údaji bude zacházeno bezpečně a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a že nedojde k žádnému přenosu vašich osobních údajů do organizace, nebo země, pokud nebudou zavedeny odpovídající kontroly, včetně zabezpečení vašich dat a dalších osobních údajů.

Smazání vašich osobních údajů
Máte právo vymazat, nebo požádat, abychom vám pomohli s vymazáním osobních údajů, které jsme o vás shromáždili.
Můžete nás také kontaktovat s žádostí o přístup, opravu, nebo odstranění jakýchkoli osobních údajů, které jste nám poskytli.
Upozorňujeme však, že může být nutné uchovat určité informace, pokud k tomu máme zákonnou povinnost.

Zveřejnění vašich osobních údajů:
Obchodní transakce
Pokud je společnost zapojena do fúze, akvizice nebo prodeje aktiv, mohou být vaše osobní údaje převedeny. Než budou vaše osobní údaje přeneseny a budou podléhat jiným Zásadám ochrany osobních údajů, upozorníme vás.

Vymáhání práva
Za určitých okolností může být společnost povinna zveřejnit vaše osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon, nebo v reakci na platné žádosti orgánů veřejné moci (např. soudu nebo vládní agentury).

Další právní požadavky
Společnost může zpřístupnit vaše osobní údaje v dobré víře, že taková akce je nezbytná pro:

 • Dodržování zákonné povinnosti

 • Ochranu a udržení práv, nebo majetku společnosti

 • Předcházení možnému protiprávnímu jednání v souvislosti se službou, nebo vyšetřování tohoto jednání

 • Ochranu osobní bezpečnosti uživatelů služby, nebo veřejnosti

 • Ochranu před právní odpovědností

Zabezpečení vašich osobních údajů
Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás důležitá, ale pamatujte, že žádný způsob přenosu přes internet, nebo způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Soukromí dětí

Naše služba neoslovuje nikoho mladšího 13 let. Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od nikoho mladšího 13 let. Pokud jste rodič nebo opatrovník a víte, že nám Vaše dítě poskytlo osobní Data, kontaktujte nás. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje od kohokoli mladšího 13 let bez ověření souhlasu rodičů, podnikneme kroky k odstranění těchto informací z našich serverů.

Pokud se musíme spoléhat na souhlas jako právní základ pro zpracování vašich údajů a vaše země vyžaduje souhlas rodiče, můžeme před shromažďováním a používáním těchto informací vyžadovat souhlas vašeho rodiče.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které neprovozujeme. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránky této třetí strany. Důrazně vám doporučujeme, abyste si přečetli Zásady ochrany osobních údajů na každé stránce, kterou navštívíte.

Nemáme žádnou kontrolu a nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli stránek, nebo služeb třetích stran.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Naše Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. O všech změnách vás budeme informovat zveřejněním nových Zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Před tím, než změna nabude účinnosti, dáme vám vědět prostřednictvím e-mailu a/nebo nápadného oznámení o naší službě a aktualizujeme „Poslední aktualizace“; datum v horní části těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat tyto Zásady ochrany osobních údajů kvůli případným změnám. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů jsou účinné, když jsou zveřejněny na této stránce.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli dotazy k těmto Zásadám ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat:

Kontakt
kontakt@visiapp.cz
tel: +420 608 979 955

Adresa
VISI app s.r.o.
Vratimovská 624
718 00 Slezská Ostrava-Kunčičky

IČ: 19626975